Тротуарная плитка, садовый бордюр  и многое другое – от профессионалов
Поддержите пожалуйста проект! Кликните на баннеры!!!!
Mi privikli, chto nash yazik tselikom sostoit iz dostatochno korotkih slov, dlina kotorih redko previshaet 10 simvolov. V etom plane esche legche anglichanam — u nih mnogie slova sostoyat vsego lish iz dvuh-treh znakov. Tem ne menee, v mire suschestvuet slovo, kotoroe sostoit aj iz 1872 simvolov — imenno on yavlyaetsya samim dlinnim v mire! Itak, sobstvenno, vot ono: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyl leucyllysylglutamylarginyllysyglutamylgycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthre onylleucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylasp artylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylis oleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylgl utaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreony lprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginyl glutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyros ylalanlylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylsrylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyla lanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvaly lthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylleucyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprol ylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyl isoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylas paraginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine Tut voznikaet sootvetstvuyuschii vopros — chto oboznachaet vsya eta pisanina? Esli verit Vikipedii, to eto belok titin (konnektin), kotorii igraet ochen vajnoe znachenie v protsesse sokrascheniya poperechno-polosatih mishts. On sostoit srazu iz 34350 aminokislot, v rezultate chego obrazuetsya takoe dlinnoe nazvanie. Himicheskoe nazvanie soedineniya — C1289H2051N343O375S8. A vot kak ono zvuchit v perevode na russkii yazik: Metanolglutaminillarginiltirosilglamilserilleusilfenilalaninilglutaminil leutsillizilglutamilarginilliziglutamilglitsilalanilfenilalanilvaliprolifenil alanilvaliltreonilleutsilglitsilaspartilproliglitsillizolleutsilglutamilglutaminil serilleutsillizilizolizoletsilaspartiltreonilleutsilizolleutsilglutamilalanilglitsin alanilaspartilalanilleutsilglutamilleutsilglitsilizoleutsilprolifenilalanilseril aspartilprolileutsilalanilaspartilglitsilprolitreonilizoleutsilglutaminil asparaginilalaniltreonilleutsilarginilalanilfenilalanilalanilalanilglitsilvalil treonilprolilalanilglutaminiltsisteinfenilalanilglutamilmetionilleutsilalanil leutsilizoleutsilarginilglutaminillizilsilhistidilproliltreonilizoleutsil proliizoleutsilglitsilleutsilleutsilmetioniltirozilalanilasparaginilleutsilvalil fenilalanilasparaginillizilglitsilizoleutsilaspartilglutamil fenilalaniltirozilalanilglutaminiltsisteinilglutaminilserilalanilprolil fenilalanilarginilglutaminilalanilalanilleutsilarginilhistidilasparaginilvali lalanil prolilizoleitsilfenilalanilizoleitsiltsisteinilprolilprolilaspartilalanilaspartil aspartilfspartilleitsilleitsilarginilglutaminilizoleitsilalanilseriltirosilglitsil arginil glitsiltirosiltreoniltirosilleitsilleitsilserilarginilalanilglitsilvaliltreonil glitsilalanilglutamilasparaginilarginilalanilalanilleitsilleitsillizilglutamil tirozil asparaginilalanilprolilprolilleitsilglutaminilglitsilfenilalanilglitsilizoleitsil serilalanilproliaspartilglutaminilvalillizilalanilizoleitsilaspartilalanilglits ilalanil alanilglitsilalanilizoleitsilserilglitsilserilalanilizoleitsilvalillizilizoleitsil izoleitsil glutamilglutaminilhistidilasparaginilizoleitsilglutamilprollglutamillizil metionil leitsilalanilalanilleitsillizillizilvalilfenilalanilvalilfenilalanilvalilglutam inil prolilmetionillizilalanilitreonillarginilserin I vse eto — odno slovo! (Probeli postavleni dlya udobstva vospriyatiya)
Samii bolshoi televizor v mire
Samii bolshoi televizor v mire
Segodnya mi rasskajem vam o samom bolshom televizore v mire. A poskolku tehnologiya izobrajeniya mojet bit raznoi, to pogovorim srazu ...
Russifitsirovannii displei
Russifitsirovannii displei
Soobscheniya na russkom yazike na multifunktsionalnom displee poyavilis vpervie v novom pokolenii Mercedes-Benz S-klassa v 2005 godu. ...
Samoe bolshoe tsunami v mire
Samoe bolshoe tsunami v mire
CHto takoe tsunami? Eto ogromnie volni, kotorie poyavlyayutsya v rezultate vozdeistviya na tolschu vodi v okeane ili more prirodnoi ...